Artikel 1: definities
1.1. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Walk ‘n Act tot het verlenen van diensten door Walk ’n Act ten behoeve van opdrachtgever.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. In het geval van particuliere en/of groepscoaching ook wel deelnemer genoemd: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject of aanverwante werkzaamheden.

1.3. Diensten: alle door Walk ‘n Act aan opdrachtgever geleverde diensten zoals coaching, trainingen, opleidingen, intervisie, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding, alles in de ruimste zin van het  woord, alsmede alle andere ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2: voorwaarden toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Walk ‘n Act en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

2.2. In de hierop volgende tekst draagt de naam “Walk ‘n Act” de volgende betekenis: “Walk ’n Act, gevestigd te Ede, en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Walk ‘n Act deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 3: overeenkomsten

3.1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Walk ‘n Act een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld contact-, inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Walk ‘n Act. Het is ook mogelijk dat Walk ‘n Act in overleg met de opdrachtgever een (bevestigings)brief voor een coachingstraject stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

3.2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Walk ‘n Act een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Walk ‘n Act op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Walk ‘n Act de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Als Walk ‘n Act de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Walk ‘n Act aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 4: rechten en plichten

4.1. Bij elke overeenkomst tussen Walk ‘n Act en haar opdrachtgever verplicht Walk ‘n Act zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Walk ‘n Act kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

4.2. Met elke overeenkomst tussen Walk ‘n Act en haar opdrachtgever accepteert Walk ‘n Act een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Walk ‘n Act zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

4.3. Walk ‘n Act heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Walk ‘n Act gesloten overeenkomst. Walk ‘n Act verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

4.4. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.5. Als Walk ‘n Act voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Walk ‘n Act van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

4.6.  Als de met Walk ‘n Act gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Walk ‘n Act gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 5: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

5.1. Trainingen, workshops, programma’s, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Walk ‘n Act mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

5.2. Walk ‘n Act plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, programma, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Walk ‘n Act in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

5.3. Een deelnemer kan zich in overleg met Walk ‘n Act en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Walk ‘n Act is doorgegeven. Voor vervanging berekent Walk ‘n Act een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

6.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Walk ‘n Act kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

6.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Walk ‘n Act en haar opdrachtgever ongekort van kracht.

6.3. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

6.4. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Walk ‘n Act een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

6.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Walk ‘n Act te vergoeden.

6.6. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Walk ‘n Act te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

7.1. In het geval van trainingen die Walk ‘n Act voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.2. Als de opdrachtgever binnen zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Walk ‘n Act op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Walk ‘n Act naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Walk ‘n Act gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

7.3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Walk ‘n Act te vergoeden.

Artikel 8: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

8.1. Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 25% van deze kosten, bij meer dan 48 uur voor aanvang van de activiteiten is verplaatsen, annuleren, ontbinden of opzeggen kosteloos.
8.2. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Walk ‘n Act. 

Artikel 9: overmacht
9.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
9.2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
9.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 10: tarieven & betalingsvoorwaarden

10.1. De tarieven van Walk ‘n Act bestaan tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Walk ‘n Act, gewerkte tijdseenheid. 

10.2. Alle door Walk ‘n Act opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.3. Alle door Walk ‘n Act opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden. 

10.4. Betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Walk ‘n Act over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

10.5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Walk ‘n Act in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

10.6. Walk ‘n act behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen.

10.7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door Walk ‘n Act zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

10.8. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Walk ‘n Act hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 11: overname van personeel

11.1. Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 12: intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Walk ‘n Act aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

12.2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Walk ‘n Act aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Walk ‘n Act voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 13: aansprakelijkheid

13.1. Walk ‘n Act is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Walk ‘n Act. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Walk ‘n Act (bij de opdrachtgever) verricht heeft, valt onder deze clausule.
13.2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Walk ‘n Act gezamenlijk doorbrengen als daarna.
13.3. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Walk ‘n Act aansprakelijk wil stellen.
13.4. Wanneer opdrachtgever onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen gebruikt voor de geestelijke gesteldheid en dit van invloed is op het traject bij Walk ’n Act, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor het melden aan Walk ‘n Act.
13.5. Walk ‘n Act is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk, voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten voor opdrachtgever alsmede niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van Walk ‘n Act.
13.6. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 5 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Walk ’n Act, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen doch nooit meer dan hetgeen Walk ‘n Act in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever gefactureerd heeft.
13.7. Aangezien lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Walk ‘n Act uitvoert bij/met een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
13.8. Een ieder die deelneemt aan de activiteiten van Walk ‘n Act dient kennis te nemen van het bovenstaande en gaat ermee akkoord dat deelname geheel op eigen risico is.

Artikel 14: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Als Walk ‘n Act op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Walk ‘n Act zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Walk ‘n Act niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15: persoonsgegevens
15.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever Walk ‘n Act bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van zichzelf en/of zijn/haar deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Walk ‘n Act beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

15.2. Uitgebreide informatie en voorwaarden zijn de vinden in de privacy verklaring van Walk ’n Act.

Artikel 16: wijziging van de voorwaarden
16.1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Ede, 27 december 2019

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 27 december 2019.

Deze website gebruikt koekjes. Je weet wel, chocoladekoekjes, roze koeken, gevulde koeken... Als je verder gaat op mijn website accepteer je het gebruik van koekjes.  Lees meer